REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO IKS TWOJA SYPIALNIA

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Sklep internetowy, który znajduje się pod adresem iks-twojasypialnia.pl prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem sieci internet (sklep stacjonarny mieści się w Kielcach ul. Szkolna 36).
 2. Właścicielem (a zarazem Administratorem i Sprzedawcą) e-sklepu iks-twoja sypialnia.pl jest Izabela Stępnik, Kielce ul. Szkolna 38/1. NIP 959-106-96-65 , Regon 260-756-446.
 3. Kupujący może składać reklamację na adres IKS Izabela Stępnik, ul. Szkolna 38/1, 25-604 Kielce.
 4. Sprzedawca oferuje prezentowane w e-sklepie IKS towary w określonych cennikiem cenach i wg poniższych zasad.
 5. Kupujący to osoba fizyczna, prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która dokonała rejestracji swojego zamówienia i dokonała określonej w cenniku opłaty, wyraziła zgodę w rozumieniu Ustawy o ochronie danych osobowych (tekst jednolity - Dz. U. z 2002 r., numer 101, pozycja 926 z późniejszymi zmianami) na przetwarzanie jej danych osobowych zawartych w formularzu zamówieniowym w celach korzystania ze e-sklepu IKS oraz ewentualnie dla celów marketingowych związanych z jego funkcjonowaniem.
 6. Sprzedający oświadcza, że prowadzi działalność z zachowaniem dobrych obyczajów i w sposób, który nie zniekształca lub może zniekształcić zachowanie rynkowe przeciętnego konsumenta przed zawarciem umowy dotyczącej produktu, w trakcie jej zawierania lub po jej zawarciu.


 
II. ZAWARCIE UMOWY (DOKONYWANIE ZAKUPÓW) 

 1. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę przez cały rok poprzez system dokonywania zakupów będący integralną częścią e-sklepu IKS.
 2. Zamówienia złożone w dni powszednie po godz. 17:00, w soboty, w niedziele oraz w święta będą rozpatrywane następnego dnia roboczego.
 3. Niezbędnym warunkiem zawarcia umowy i realizacji zamówienia jest udostępnienie wszystkich danych wymaganych w formularzu zamówienia.
 4. W celu dokonania zamówienia Kupujący może złożyć zamówienie albo dokonać jednorazowej rejestracji użytkownika e-sklepu IKS. Rejestracja ta jest bezpłatna. Sprzedawca zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. "O ochronie danych osobowych tekst jednolity - Dz. U. z 2002 r., numer 101, pozycja 926 z późniejszymi zmianami)". Kupującemu przysługuje w każdym czasie prawo wglądu w dane własnego konta użytkownika, w szczególności we własne dane osobowe, do ich poprawiania oraz wniesienia żądania o zaprzestaniu ich wykorzystywania i usunięcia.
 5. Sprzedawca podaje do wiadomości Kupującego informacje dotyczące zamawianego towaru przed wysłaniem zamówienia.

 

III. CENA I WARUNKI ZAPŁATY

 1. Zamówienie pociąga za sobą obowiązek zapłaty, zapłata obejmuje cenę towaru oraz koszty dostawy.
 2. Cena towaru wynika z oferty e-sklepu IKS oraz treści zamówienia złożonego przez Kupującego zgodnie z obowiązującym w e-sklepie IKS cennikiem.
 3. Kupujący ma możliwość zapłaty za zakupiony towar za pośrednictwem przelewu - przedpłata albo za pobraniem po uprzednim skontaktowaniu się ze sprzedającym i uzgodnieniu wartości opłaty wysyłki pobraniowej. 
 4. Dokonując przelewu bezwzględnie należy w tytule przelewu podać nadany w potwierdzeniu numer zamówienia.
 5. Numer rachunku bankowego, na który można dokonywać wpłat w polskiej walucie:  Deutsche Bank 20 1910 1048 2638 4671 2796 0001
 6. Cena towaru zawiera w sobie wszelkie opłaty związane z wprowadzeniem towaru, co oznacza, iż oferowana cena jest ceną brutto towaru wyrażoną w PLN (koszty dostawy określa rozdział V regulaminu).
 7. Paragon jest standardowym dokumentem potwierdzającym zakup.
 8. Sklep IKS nie wystawia faktur.
 9. Sprzedawca przestaje być związany zamówieniem Kupującego, złożonych w systemie przedpłaty w przypadku, gdy w terminie 7 dni od dnia wysłania e-mail potwierdzającego zamówienie na wskazany rachunek nie wpłynie zapłata - płatność przelewem.

 

IV. CZAS REALIZACJI ORAZ DOSTAWY ZAMÓWIENIA

 1. W przypadku zamówień opłaconych przelewem Sprzedawca przystąpi do realizacji zamówienia niezwłocznie po otrzymaniu zapłaty za zamówienie (w dniu roboczym), w przypadku zapłaty za pobraniem - niezwłocznie po otrzymaniu zamówienia (w dniu roboczym).
 2. Dostawa zostanie zrealizowana poprzez Pocztę Polską. Dostawa na terenie Polski nastąpi nie później niż 6 dni roboczych od dnia otrzymania zapłaty.
 3. Zakupiony towar zostanie wysłany na adres podany przez Kupującego w formularzu zamówienia.

V. KOSZT DOSTAWY

 1. Koszt dostawy zostanie podany do akceptacji Kupującego na etapie dokonywania zamówienia w przypadku przedpłaty przelewem.
 2. Określenie kosztu dostawy będzie uzależnione od wagi i wymiarów przesyłki oraz sposobu płatności. Każdorazowo wysokość opłaty będzie dostępna dla Kupującego do jego wiadomości - przed potwierdzeniem złożenia zamówienia.
 3. Opłatę związaną z dostarczeniem przesyłki oraz obsługą płatności w ustalonej na zamówieniu kwocie pokrywa Kupujący.
 4. Koszt dostawy stanowi osobną pozycją na zamówieniu oraz dokumencie rozliczeniowym (paragon) wystawionym przez Sprzedawcę dla Kupującego i będzie stanowił część całkowitej wartości zamówienia.

VI. REKLAMACJE

 1. Uprawnienia Kupującego, który jest konsumentem, wynikające z postanowień niniejszego punktu są niezależne od uprawnień przysługujących na podstawie ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U.2014.827 ).
 2. W przypadku, gdy Kupujący stwierdzi w zakupionym towarze wady jakościowe lub ilościowe powinien skontaktować się z obsługą e-sklepu IKS w celu określenia sposobu jak najszybszego rozpatrzenia reklamacji.
 3. Protokół reklamacji Kupujący dostanie mailem, po mailowym lub telefonicznym zgłoszeniu o reklamacji. Należy wypełnić wówczas wszystkie pola, a następnie odesłać zwrotnie skan - drogą mailową lub wraz z reklamowanym towarem w paczce.
 4. W przypadku odsyłania towaru do Sprzedawcy, Kupujący jest zobowiązany do zabezpieczenia reklamowanego towaru w sposób uniemożliwiający jego uszkodzenie. Adres wysyłki: IKS Izabela Stępnik ul. Szkolna 38/1, 25-604 Kielce.
 5. W przypadku stwierdzenia zasadności reklamacji towar zostanie wymieniony na inny, pełnowartościowy, a jeśli będzie to już niemożliwe, Kupującemu zostaną zwrócone pieniądze.

VII. UPRAWNIENIA KUPUJĄCEGO – KONSUMENTA: ODSTĄPIENIE OD UMOWY I ZWROT TOWARU

 1. W przypadku, gdy Konsument chce odstąpić od umowy i dokonać zwrotu towaru może skontaktować się z obsługą e-sklepu IKS w celu określenia sposobu przeprowadzenia zwrotu towaru. 
 2. Kupujący jest zobowiązany do zabezpieczenia zwracanego towaru w sposób uniemożliwiający jego uszkodzenie. Adres wysyłki: IKS Izabela Stępnik ul. Szkolna 38/1, 25-604 Kielce.
 3. Przesyłki wysłane na adres Sprzedawcy za pobraniem nie będą odbierane.
 4. Zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U.2014.827 ). od umowy zawartej ze Sprzedawcą Konsument może odstąpić bez podania przyczyn w terminie 14  (czternastu) dni od daty odebrania przesyłki. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 5. Konsument ma obowiązek zwrócić rzecz Sprzedawcy lub przekazać ją osobie upoważnionej przez e-sklep IKS do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.
 6. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy. 
 7. Pieniądze zostaną zwrócone w terminie do 14 (czternastu dni) dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, z tym zastrzeżeniem, że Sprzedający wstrzyma się ze zwrotem płatności otrzymanych od konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 8. Przedsiębiorca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu.
 9. Konsument może odstąpić od umowy, składając sprzedającemu oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Oświadczenie należy złożyć na formularzu, który zostanie wysłany do klienta po uprzednim zgłoszeniu sprzedającemu o zwrocie produktu (formularz należy wydrukować, wypełnić i odesłać wraz z towarem i paragonem).
 10. Sprzedający nie zapewnia możliwości złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy drogą elektroniczną, bez wypełnienia formularza.
 11. Opłatę za zwrot towaru w przypadku odstąpienia od umowy na zasadach określonych w niniejszym rozdziale pokrywa Konsument.
 12. Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.
 13. Ze względu na gabaryty i wagę towaru, w przypadku odstąpienia od umowy odesłanie towaru może wiązać się z wyższymi kosztami niż zwykła przesyłka pocztowa.
 14. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
 15. Konsument jest zobowiązany do zabezpieczenia zwracanego towaru w sposób uniemożliwiający jego uszkodzenie. Adres wysyłki: IKS Izabela Stępnik ul. Szkolna 38/1, 25-604 Kielce.

VIII. POUFNOŚĆ DANYCH OSOBOWYCH

 1. Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Sklepu Internetowego jest Właściciel sklepu Izabela     Stępnik.
 2. Dane osobowe Klientów zbierane przez Administratora za pośrednictwem Sklepu Internetowego zbierane są - zgodnie z wolą Klienta - w celu realizacji Umowy Sprzedaży. Dane osobowe podawane w formularzach kontaktowych traktowane są jako poufne i nie są widoczne dla osób nieuprawnionych.
 3. Zebrane dane osobowe w sklepie internetowym Administrator udostępnia tylko przewoźnikowi Poczty polskiej realizującemu    przesyłki na zlecenie Administratora.
 4.  Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Żądanie w tym zakresie może zostać złożone:

         -  pisemnie na adres: IKS Izabela Stępnik, ul. Szkolna 38/1, 25-604 Kielce,
         -  w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@iks-twojasypialnia.pl
         -  telefonicznie pod numerem telefonu 608 885 278.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży skutkuje brakiem możliwości zawarcia tej umowy.

Administrator zobowiązuje się do ochrony powierzonych danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. "O ochronie danych osobowych". 

W razie pytań lub wątpliwości dotyczących przetwarzania danych osobowych prosimy o kontakt z naszą firmą.

IX. PRAWO WŁASNOŚĆI INTELEKTUALNEJ

Cała zawartość stron internetowych e-sklepu IKS Twoja Sypialnia (ilustracje, tekst, nazwy, marki, zdjęcia, video) jest własnością Sprzedawcy. Każda częściowa lub całkowita reprodukcja zawartości dokonana dowolnym sposobem i na dowolnym nośniku wymaga wcześniejszej i wyraźnej zgody Sprzedawcy. Wszystkie informacje, zawartość, oprogramowanie chroni prawo własności intelektualnej i copyright. Sprzedawca może udzielić prawa do kopiowania, wyświetlania czy dystrybucji całej zawartości strony. Każde bezprawne użycie tej zawartości przez osoby trzecie może stanowić przedmiot przewidzianych w przepisach prawa postępowań.

X. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Sprzedawca, w wypadku, gdy nie może wykonać zobowiązania z powodu choćby przejściowej niemożności spełnienia świadczenia o właściwościach zamówionych przez konsumenta, może zwolnić się z zobowiązania przez spełnienie świadczenia zastępczego, odpowiadającego tej samej jakości i przeznaczeniu oraz za tę samą cenę lub wynagrodzenie, informując zarazem konsumenta na piśmie o jego prawie nieprzyjęcia tego świadczenia i odstąpienia od umowy, ze zwrotem rzeczy na koszt Sprzedawcy.

Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen oraz ilości towarów w ofercie e-sklepu IKS Twoja Sypialnia w ciągu dnia, wycofania poszczególnych produktów z oferty oraz wprowadzania nowych towarów. Zmiany cen, parametrów, warunków dostaw itp.

Wzornictwo i kolorystyka zdjęć towarów zamieszczonych na stronie internetowej sklepu może nieznacznie odbiegać od barwy rzeczywistej produktu.
W sprawach nieuregulowanych Regulaminem obowiązują przepisy powszechnie obowiązującego prawa.Polityka prywatności

1. Administratorem danych osobowych użytkowników strony www.iks-twojasypialnia.pl jest Izabela Stępnik, właściciel sklepu internetowego IKS Izabela Stępnik, ul. Szkolna 38/1, 25-604 Kielce, REGON: 260-756-446, NIP: 959-106-96-65. Dane kontaktowe Administratora: tel. 608 885 278, mail: sklep@iks-twojasypialnia.pl

2. Dane osobowe Klientów zbierane przez Administratora za pośrednictwem Sklepu Internetowego zbierane są - zgodnie z wolą Klienta - w celu realizacji Umowy Sprzedaży. 
Dane osobowe podawane w formularzach kontaktowych traktowane są jako poufne i nie są widoczne dla osób nieuprawnionych.

3. Zebrane dane osobowe w sklepie internetowym Administrator udostępnia tylko przewoźnikowi Poczty polskiej realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora.

4. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Żądanie w tym zakresie może zostać złożone:

-  pisemnie na adres: IKS Izabela Stępnik, ul. Szkolna 38/1, 25-604 Kielce,
-  w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@iks-twojasypialnia.pl
-  telefonicznie pod numerem telefonu 608 885 278.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży skutkuje brakiem możliwości zawarcia tej umowy.

 5. Polityka cookies

 • Serwis zbiera w sposób automatyczny tylko informacje zawarte w plikach cookies.
 • Pliki (cookies) są plikami tekstowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu. Przeznaczone są do korzystania ze stron serwisu. Przede wszystkim zawierają nazwę strony internetowej swojego pochodzenia, swój unikalny numer, czas przechowywania na urządzeniu końcowym.
 •  Operator serwisu (tu nazwa i ewentualnie adres) jest podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym swojego użytkownika pliki cookies oraz mającym do nich dostęp.
 •  Operator serwisu wykorzystuje pliki (cookies) w celu:

-dopasowania zawartości strony internetowej do indywidualnych preferencji użytkownika, przede wszystkim pliki te rozpoznają jego urządzenie, aby zgodnie z jego preferencjami wyświetlić stronę;
-   przygotowywania statystyk pomagających poznaniu preferencji i zachowań użytkowników, analiza tych statystyk jest anonimowa i umożliwia dostosowanie zawartości i wyglądu serwisu do panujących trendów, statystyki stosuje się też do oceny popularności stron;
-   możliwości logowania do serwisu;
-  utrzymania logowania użytkownika na każdej kolejnej stronie serwisu.

 • Serwis stosuje dwa zasadnicze rodzaje plików (cookies) - sesyjne i stałe. Pliki sesyjne są tymczasowe, przechowuje się je do momentu opuszczenia strony serwisu (poprzez wejście na inną stronę, wylogowanie lub wyłączenie przeglądarki). Pliki stałe przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika do czasu ich usunięcia przez użytkownika lub przez czas wynikający z ich ustawień.
 • Użytkownik może w każdej chwili dokonać zmiany ustawień swojej przeglądarki, aby zablokować obsługę plików (cookies) lub każdorazowo uzyskiwać informacje o ich umieszczeniu w swoim urządzeniu. Inne dostępne opcje można sprawdzić w ustawieniach swojej przeglądarki internetowej. Należy pamiętać, że większość przeglądarek domyślnie jest ustawione na akceptację zapisu plików (cookies)w urządzeniu końcowym.
 • Operator Serwisu informuje, że zmiany ustawień w przeglądarce internetowej użytkownika mogą ograniczyć dostęp do niektórych funkcji strony internetowej serwisu.
 • Pliki (cookies) z których korzysta serwis (zamieszczane w urządzeniu końcowym użytkownika) mogą być udostępnione jego partnerom oraz współpracującym z nim reklamodawcą.
 •  Informacje dotyczące ustawień przeglądarek internetowych dostępne są w jej menu (pomoc) lub na stronie jej producenta.

Bardziej szczegółowe informacje na temat plików (cookies) dostępne są na stronie ciasteczka.org.pl